Polityce klimatycznej Polski – w kontekście przygotowań do konferencji ONZ COP24U poświęcone było posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Spotkaniu, które odbyło się 25 kwietnia br. przewodniczył Piotr Duda – wiceprzewodniczący RDS w zastępstwie Przewodniczącej Rady – Elżbiety Rafalskiej, która prowadziła w tym samym czasie rozmowy z protestującymi w Sejmie opiekunami osób niepełnosprawnych. Minister E. Rafalska w przerwie ww. rozmów uczestniczyła w części posiedzenia plenarnego Rady.

W posiedzeniu  Rady również wziął udział Stanisław Szwed – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk przedstawił prezentację nt. Polityki klimatycznej Polski – w kontekście przygotowań do konferencji ONZ COP24. Poinformował, że w dniach 3-14 grudnia 2018 r. Polska będzie gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24) – największej konferencji NZ. Wskazał, że najważniejszym celem Konferencji organizowanej w Katowicach będzie przyjęcie pełnego pakietu implementującego Porozumienie Paryskie z 2015 r., które ma charakter ramowy. Nadmienił, że Polska będzie kontynuować negocjacje klimatyczne przy zapewnieniu przede wszystkim powszechnego udziału wszystkich państw oraz dobrowolności wyboru sposobu ograniczania emisji i wykorzystania zasobów naturalnych. Zwrócił uwagę na dialog na temat finansowania klimatycznego do 2020 r., w którym zakładano, że kraje rozwinięte zgromadzą na ten cel 100 mld UDS. Minister H. Kowalczyk poinformował, że Polska, jako reprezentant grupy regionalnej ONZ – Europa Wschodnia, zgłosiła swoją kandydaturę jako organizatora 24. sesji Konferencji Stron. Zaznaczył, że bez zaangażowania partnerów społecznych nie uda się zrealizować celów Porozumienia Paryskiego.

Następnie odbyła się dyskusja z udziałem partnerów społecznych w trakcie której zwrócono uwagę m.in. na kwestie dotyczące: możliwości inwestowania we wzrost, który zapewni w przyszłości godne miejsca pracy;  wparcia w regionach i sektorach  zależnych od węgla; termin przyjęcia oficjalnego stanowiska UE ws. polityki klimatycznej; dokonania analizy dotychczasowych kosztów wdrażania polityki klimatycznej oraz wydatkowania środków otrzymanych z opłat za emisję CO2. 

Na wniosek partnerów społecznych wiceminister S. Szwed przedstawił informację z przebiegu rozmów jakie prowadzone się w Sejmie przez Minister E. Rafalską  z  opiekunami osób niepełnosprawnych. Poinformował że w 2017 r. z budżetu państwa przekazano ponad 16,05 mld zł na pomoc niepełnoprawnym i ich opiekunom. Podkreślił, że w ciągu ostatnich 3 lat jest to wzrost o 3 mld. zł. Następnie przedstawił m.in. świadczenia jakie dostają osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie co miesiąc: świadczenie pielęgnacyjne (od stycznia 2018 r. wzrosło do 1477 zł), zasiłek pielęgnacyjny (153 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł), zasiłek dla opiekuna (520 zł), zasiłek rodzinny (do 135 zł), renta socjalna (865,03 zł), zasiłek stały (604 zł) oraz zasiłek okresowy (418 zł). Dodatkowo można korzystać ze wsparcia celowego m.in. dopłat do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego.
Podkreślił, że obecnie najpilniejszą kwestią jaka została do uregulowania to kwestia związana z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego wsparcia dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych.

Następnie odniósł się do trwającego protestu opiekunów osób niepełnosprawnych i zawartego w dniu 24 kwietnia br. porozumienia pomiędzy członkami Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele środowiska osób niepełnosprawnych. Porozumienie zawiera m.in. podniesienie od czerwca 2018r. renty socjalnej do poziomu równego najniższej rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli do 1029,80 zł, corocznie waloryzowanych ( wejście w życie od 1 września br. z wyrównaniem od 1 czerwca br.). Kolejną kwestią jest realizacja Programu Dostępność Plus ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Na ten cel w mają być przeznaczone środki w wysokości 23 mld zł. Trzecim punktem porozumienia było wprowadzenie i realizacja od 1 lipca 2018 r. koordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi (w ramach programu „Za życiem”).
Wiceminister S. Szwed poinformował o postulacie, który jest nierozwiązany i dotyczy świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł. dla osób które są niezdolne do samodzielnej egzystencji po ukończeniu osiemnastego roku życia.

Podczas posiedzenia  Rada przyjęła :

  • Uchwałę nr 58 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie przyjęcia Postulatów do nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych w zakresie tzw. zamówień klasycznych.
  • Uchwałę nr 59 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego do spraw portów.

(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)