Dyskusja na temat projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania były tematami posiedzenia doraźnego Zespołu Problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, które odbyło się 11 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Minister Artur Soboń omówił najważniejsze założenia powyższych projektów ustaw, które wpisują się w realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego. Pierwszy z nich przewiduje rozwiązania usprawniające i skracające prowadzenie procesu przygotowania inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących - w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych. Dzięki projektowanym zmianom inwestorzy będą mieli możliwość lokalizacji inwestycji niezgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, za zgodą Rady Gminy w uproszczonym trybie. Projektowana regulacja zakłada, iż decyzja ws. lokalizacji inwestycji mieszkaniowej będzie wydawana przez wojewodę w terminie 45 dni od dnia złożenia stosownego wniosku. Ponadto, ułatwieniu ma ulec uzyskanie pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, a także zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej.
 
Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania ma przyczynić się do rozwiązania problemu, jakim jest brak dostępnych mieszkań dla osób, których dochody są zbyt wysokie, aby ubiegać się o mieszkania komunalne i jednocześnie zbyt niskie, by zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Zgodnie z przedstawionymi szacunkami w takiej sytuacji jest ok. 40% społeczeństwa, w tym głównie osoby młode, dopiero rozpoczynające karierę zawodową. Według założeń rekomendowane w ustawie rozwiązanie w formie dopłat do czynszu ma być adresowane do osób o określonym limicie dochodów i nieposiadających innego mieszkania. Wysokość dopłat ma zależeć od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania (przy założeniu, że im bardziej liczne gospodarstwo domowe tym wyższe dopłaty). Dopłaty mają być przyznawane na okres 9 lat. Po 3 i po 6 latach będzie następować ich zmniejszanie. Dodatkowo co 3 lata beneficjenci mają być weryfikowani, czy nadal spełniają kryteria dochodowe uprawniające do ich otrzymywania. Co ważne, dopłaty będą stosowane w przypadku mieszkań po raz pierwszy zasiedlanych, czyli nowo wybudowanych lub takich, które mieszczą się w już istniejącym budynku znajdującym się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, pod warunkiem, że został on poddany remontowi lub przebudowie.
 
W toku dyskusji partnerzy społeczni zgłosili uwagi i propozycje zmian do rzeczonych ustaw. Uzgodniono, że poszczególne organizacje przedstawią swoje stanowisko w ich sprawie. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)