Informacja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o stanie prac nad nowym Prawem zamówień publicznych, a także dyskusja strony społecznej dotycząca projektu dokumentu pt.: ,,Postulaty strony pracodawców i strony pracowników Doraźnego Zespołu Problemowego ds. Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego do nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych w zakresie tzw. zamówień klasycznych” były tematami posiedzenia doraźnego Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych, które odbyło się 9 kwietnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie. Stronę rządową w spotkaniu reprezentowali Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Małgorzata Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
Minister Mariusz Haładyj omówił zaawansowanie prac nad nowym Prawem zamówień publicznych. Z przedstawionych informacji wynika, że resort przedsiębiorczości i technologii wkrótce zaprezentuje dokument roboczy, zawierający propozycje uregulowania kwestii związanych z zamówieniami publicznymi. Według zapowiedzi w maju br. ma on zostać poddany szerokim konsultacjom społecznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Założenia powyższego dokumentu mają być również rozpatrzone przez strony Zespołu. Po zakończeniu procesu konsultacji przygotowany zostanie projekt ustawy uwzględniający wniesione propozycje. Taki tryb pracy nad nowym Prawem zamówień publicznych ma przyczynić się do sprawnego przebiegu procesu legislacyjnego w parlamencie.
 
W drugiej części posiedzenia partnerzy społeczni przeanalizowali i omówili uwagi oraz wnioski zgłoszone do projektu dokumentu pt.: ,,Postulaty strony pracodawców i strony pracowników Doraźnego Zespołu Problemowego ds. Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego do nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych w zakresie tzw. zamówień klasycznych” przez poszczególne organizacje pracowników i pracodawców. Zwiera on propozycje wprowadzenia lub udoskonalenia rozwiązań systemowych w odniesieniu do następujących celów kierunkowych: 1) wzmocnienie pozycji wykonawców w ramach procedur udzielania zamówień publicznych i ich realizacji; 2) rozszerzenie zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) zwiększenie przejrzystości w realizacji zadań przez podmioty publiczne oraz stworzenie nowych regulacji dotyczących udzielania zamówień poniżej progu 30 000 euro; 4) rozszerzenie obowiązku przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych na wszystkie zamówienia realizowane ze środków publicznych; 5) profesjonalizacja udzielania zamówień publicznych (w tym w ramach ustaw szczególnych – m.in. w zakresie finansów publicznych); 6) zapewnienie udziału sektora MŚP w rynku zamówień publicznych. Po dyskusji przyjęto ostateczną wersję dokumentu.
(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)