W dniu 21 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego w formie wideokonferencji, które poświęcono rozmowom na temat stanu negocjacji przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 oraz działań  partnerów społecznych w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Minister Anna Schmidt-Rodziewicz przedstawiła przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej propozycje w zakresie dotyczącym dialogu społecznego oraz partnerstwa w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. Wśród nich znalazły się między innymi: realizacja w trybie konkursowym projektów mających na celu wzmocnienie dialogu społecznego, wzmocnienie kompetencji przedstawicieli organizacji partnerów społecznych, przygotowanie pracowników oraz pracodawców do funkcjonowania w warunkach kryzysowych, dostosowanie systemu szkoleń pracowników do zmieniających się warunków na rynku pracy, promocja pozakodeksowych regulacji w zakresie warunków pracy mających na celu stworzenie powszechnych standardów współpracy pracowników i pracodawców w zakresie zarządzania warunkami pracy.

Minister Grzegorz Puda przedstawił najważniejsze uwarunkowania procesu negocjacyjnego perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 w tym propozycję budżetu Wieloletnich Ram Finansowych i pakietu legislacyjnego dla Polityki Spójności na lata 2021-2027 Komisji Europejskiej z maja 2018 r. oraz proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W obecnym stanie negocjacji wskazał na brak rozstrzygnięć finansowych oraz modyfikacje w zakresie Polityki Spójności wynikające z pandemii COVID-19. Wymienił zmiany w Polityce Spójności na okres 2021-2027 w tym między innymi: wzrost kwot transferów z EFRR, EFS+ oraz FS, zmniejszenie dla Polski do 25% koncentracji tematycznej dla CP 1 oraz zwiększenie koncentracji tematycznej środków EFS+ w zakresie zatrudnienia osób młodych i likwidacja zarządzanego centralnie komponentu Zdrowie EFS+, a także zwiększenie budżetu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do 40 mld euro.

Partnerzy społeczni w swoich pytaniach do strony rządowej skupili się przede wszystkim na wpływie pandemii koronawirusa na aktualność dotychczasowych negocjacji, a także konsultacjach społecznych ustawy wdrażającej przepisy dotyczące Polityki Spójności.