W dniu 21 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. Spotkanie poświęcono dyskusji na temat nieprzeprowadzenia konsultacji z Radą Dialogu Społecznego projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Podczas pierwszej części posiedzenia partnerzy społeczni zwrócili uwagę na nieprzekazanie do Rady Dialogu Społecznego projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Podjęto również dyskusję na temat trybu przekazywania projektów aktów prawnych do opiniowania przez Radę. Pani Marzena Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wskazała, iż omawiany dokument pojawił się w dniu 1 kwietnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
W odniesieniu do treści projektu ustawy partnerzy społeczni postulowali o powiązanie wysokości stawek opłat dotyczących gospodarowania odpadami z właściwą dyrektywą unijną oraz rzeczywistymi kosztami poszczególnych etapów tego procesu. Negatywnie zaopiniowano propozycję pobierania opłat od nabywających opakowania jednorazowego użytku. Zaproponowano wprowadzenie zakazu bezpłatnej dystrybucji tego typu opakowań, w celu redukcji ich wykorzystania. Zwrócono także uwagę na krótki termin, wynikający z procesu legislacji, dla producentów na dostosowanie się do ewentualnych zmian prawnych.
Podczas posiedzenia strona pracowników i strona pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy przyjęła Stanowisko z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie nieprzeprowadzenia konsultacji z Radą Dialogu Społecznego projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. W dokumencie podkreślono, iż przedstawienie projektu ustawy Radzie w terminie krótszym niż wynika to z ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, choćby terminy te wynikały z uchwały Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady Ministrów, nie czyni zadość wymogom przedstawienia projektu ustawy Radzie Dialogu Społecznego zgodnie z terminami procedowania wynikającymi z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Zwrócono także uwagę na szeroki zakres dialogu trójstronnego i konsultowanych aktów prawnych wynikający z Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz wpływ projektowanych zmian na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw i ich pracowników.
Ostatnią część spotkania poświęcono rozmowom na temat planu oraz zakresu dalszych prac Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS.