W dniu 27 kwietnia 2021 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczył pan Wojciech Ilnicki, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentowała pani Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, odpowiedzialna za dialog społeczny. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Prawa Pracy i Rozwoju Inwestycji.

W pierwszej części posiedzenia odbyła się dyskusja dotycząca problemów w prowadzeniu dialogu społecznego między związkami zawodowymi, a lokalnymi dyrekcjami grupy Stellantis.

Grupa Stellantis jest globalną korporacją samochodową, w skład której wchodzi m.in. koncern PSA Manufacturing Poland, właściciel takich marek, jak Peugeot, Citroën czy Opel. Obecnie w Gliwicach realizowana jest inwestycja budowy nowego zakładu PSA, na który grupa Stellantis otrzymała dotację celową w wysokości 78,75 mln zł. Pozyskane środki miały zostać przeznaczone na stworzenie 300 nowych miejsc pracy. Według informacji pozyskanych przez przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Stellantis Gliwice ta operacja sprowadza się do rozłożonego w czasie „przemieszczania” pracowników z istniejącego zakładu Opel Manufacturing Poland (będącego częścią tej samej korporacji), przy oferowaniu im mniej korzystnych warunków zatrudnienia. Mimo wystąpień związków zawodowych obie dyrekcje lokalne odmawiają uznania, że proces ten powinien odbywać się w oparciu o art. 23(1) Kodeksu pracy, a więc przy solidarnej odpowiedzialności dotychczasowego i nowego pracodawcy za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy.

Przedstawiciele związków zawodowych wyrazili sprzeciw wobec transferu pracowników między filiami tej samej korporacji, bez możliwości obrony ich interesów przez reprezentujące ich związki zawodowe i przy omijaniu polskiego prawa pracy, który dokonywany jest za publiczne pieniądze. W trakcie wystąpienia wskazywano na potrzebę jak najszybszego uruchomienia dialogu w ramach Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Przemysłu Motoryzacyjnego.

Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan, reprezentujący na posiedzeniu grupę Stellantis, wyjaśnił, iż nadzór nad inwestycją sprawuję Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Wskazane podmioty nie przedstawiły żadnych zarzutów prawnych wobec realizowanego projektu. Na tym etapie inwestycji nie są prowadzone przekształcenia organizacyjne. Dopiero po uruchomieniu działalności produkcyjnej nastąpi przejęcie pracowników w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy. Ponadto poinformował o możliwości organizacji spotkania z udziałem przedstawicieli grupy Stellantis i związków zawodowych w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości prawnych.

Podczas dyskusji strona rządowa zadeklarowała pilne zainicjowanie prac Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Motoryzacyjnego.

Kolejnym omawianym punktem było podsumowanie debaty partnerów społecznych dotyczące implementacji porozumienia w sprawie cyfryzacji.

W dniu 26 kwietnia 2021 roku odbyła się debata dotycząca implementacji porozumienia w sprawie cyfryzacji, które w czerwcu 2020 r., podpisali europejscy partnerzy społeczni: EKZZ, BUSINESSEUROPE, CEEP (obecnie SGI Europe) oraz SMEunited. Debata została zainicjowana przez członków Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego, działającej w ramach Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego. W seminarium wzięli udział przedstawiciele środowiska naukowego, organizacji pozarządowych i firm. W trakcie dyskusji omówiono różne aspekty procesu cyfryzacji i poddano dyskusji treść porozumienia, w tym kwestię umiejętności cyfrowych, sposobu podłączania/odłączania, sztucznej inteligencji i zagwarantowania zasady kontroli przez człowieka i kwestię poszanowania godności ludzkiej i inwigilacji.

Następnie poruszono kwestię wniosku Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego o dokonanie ekspertyzy dotyczącej zasięgu i jakości układów zbiorowych pracy w Polsce oraz możliwości ich rozwoju. Zlecona ekspertyza będzie miała na celu pozyskanie przez partnerów społecznych całościowej wiedzy dotyczącej rzeczywistego stanu układów zbiorowych w Polsce.

W wyniku dyskusji wniosek o wykonanie ekspertyzy został zaaprobowany przez wszystkie strony uczestniczące w pracach Zespołu. Zdecydowano o przekazaniu wniosku do Prezydium Rady Dialogu Społecznego celem dalszego procedowania.

W ostatnim punkcie posiedzenia Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło informację o stanie prac nad ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Na obecnym etapie projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Po zaopiniowaniu projektu, zostanie wystosowany wniosek do Premiera o zgodę na wpisanie do wykazu prac legislacyjnych rządu.