W dniu 11 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS, w którym uczestniczył m.in. Karol Rabenda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W pierwszej części posiedzenia przeprowadzono dyskusję na temat: gospodarki odpadami – Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, System Kaucyjny, SUP – zapewnienie spójności regulacji w Polsce do osiągnięcia celów wynikających z prawa unijnego. Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska poinformowali, że każda ze wskazanych trzech ustaw jest na dobrej drodze do realizacji podkreślając jednocześnie, że są analizowane uwagi strony społecznej. Zwrócono uwagę na specyficzne warunki realizacji powyższych projektów i podkreślono, że jeżeli będą gotowe to na pewno zostaną przekazane partnerom społecznym.

Strona społeczna Zespołu apelowała o skierowanie do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego prośby o podjęcie interwencji w sprawie prowadzenia transparentnego dialogu społecznego przez przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ponieważ Minister Jacek Ozdoba nie wyznaczył w zastępstwie osoby, która byłaby umocowana do podejmowania decyzji w kwestiach poruszanych podczas posiedzenia Zespołu.

Członkowie strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego podjęli decyzję o zwróceniu się do Prezydium Rady o rozpatrzenie, czy zagadnieniem konieczności waloryzacji umów dotyczących zamówień publicznych powinien zając się Zespół problemowy ds. usług publicznych RDS.