W dniu 20 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS z udziałem Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

W pierwszej części posiedzenia rozmawiano nt. kwestii związanych z emeryturami niższymi od najniższej emerytury, tzw. „emerytur groszowych", w tym o mechanizmie nabycia prawa do takiej emerytury i wypłaty świadczenia emerytalnego, a także o potrzebie dyskusji nt. minimalnego okresu zatrudnienia i minimalnej kwoty, i trybie wypłaty takich emerytur.

 

Minister Stanisław Szwed przedstawił informacje na podstawie materiałów przygotowanych przez Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych z ZUS o Emeryturach nowosystemowych wypłaconych w grudniu 2021 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1250,88 zł).

Podczas posiedzenia podnoszono kwestię by dla prawa do emerytur wprowadzić warunki brzegowe do jej przyznawania tj. by obok wieku emerytalnego był uwzględniony warunek minimalnego stażu pracy oraz minimalnej kwoty, jaką należałoby by wypłacać. Podnoszono również postulat by emerytury groszowe do określonej kwoty były wypłacane jednorazowo na zasadzie zwrotu składki, gdyby były to bardzo niskie kwoty lub by niską emeryturę wypłacać zbiorczo raz na kwartał/rok.

Strona rządowa podkreśliła, że nie są planowane dopłaty do tzw. emerytur groszowych. Zgłoszono również potrzebę dalszego wypracowania stanowisk w sprawach:

  • renty „rodzinnej”, tj. przechodzącej na innych członków rodziny;
  • waloryzacji świadczeń;
  • 13 emerytury.

Strona rządowa zaproponowała by strona pracodawców i strona pracowników prowadziły konsultacje w w/w kwestiach czego efektem miałoby być wypracowanie wspólnej uchwały całego Zespołu i w dalszej kolejności przedstawienie jej Radzie Dialogu Społecznego. Strona społeczna proponowała, żeby strona rządowa przedstawiła projekt ustawy nt. emerytur groszowych, do której strona społeczna mogłaby się odnieść.

W dalszej części przedstawiana była informacja nt. prac Zespołu roboczego ds. emerytur pomostowych, w tym informacja o propozycji, by kuratorzy sądowi zostali zaliczeni do grup zawodowych o szczególnym charakterze. Strona społeczna zapewniła, że kolejne grupy zawodowe będą zgłaszać się w związku z umieszczeniem ich w wykazie grup zawodowych o szczególnym charakterze.

W sprawach różnych poruszane były następujące wątki:

  • Przewodniczący Zespołu, Waldemar Lutkowski zaznaczył, że są prowadzone rozmowy strony rządowej ze stroną pracodawców w temacie zawarcia umowy społecznej dla podmiotów sektora paliwowo-energetycznego i węgla brunatnego w związku z transformacją energetyczną w perspektywie 2030-2050. Umowa miałaby być zawarta do końca czerwca br. Będzie to miało związek z urlopami energetycznymi i górniczymi. Grupa negocjacyjna zajmująca się w/w zagadnieniem oczekuje udziału w pracach MRiPS i ZUS. Przewodniczący wyraził przypuszczenie co do potrzeby, że część z tych prac będzie wymagała akceptacji Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych.
  • Potrzeba dyskusji nad ubezpieczeniem zdrowotnym osób, które nie miałby być objęte systemem emerytur groszowych.
  • Składkowanie umów/zleceń.
  • Emerytury stażowe.
  • Prośba o przedstawienie informacji ze statystycznym podsumowanie świadczeń związanych z wirusem Covid-19, m.in. o świadczeniach postojowych.

 Kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS zaplanowano na drugą połowę maja 2022 roku.