W dniu 26 lipca 2022 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła Krystyna Ptok (FZZ).

W dniu 14 lipca 2022 roku, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadził Piotr Duda, Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

W dniu 6 lipca 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Ilnicki, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego.

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS. Spotkaniu przewodniczył Henryk Nakonieczny, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Departamentu Prawa Pracy oraz przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy.

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się w formie hybrydowej wspólne posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS oraz Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. Spotkaniu przewodniczył Andrzej Mądrala (Pracodawcy RP).

W dniu 29 czerwca 2022 roku, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w formie hybrydowej. Obrady prowadził Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący OPZZ.

Rada zajmowała się następującymi tematami:

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. W imieniu strony rządowej, wypowiadała się Magdalena Rzeczkowska, Minister Finansów oraz Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. 
  1. Informacja Ministerstwa Finansów na temat założeń projektu budżetu państwa na rok 2023, propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2023 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. W imieniu strony rządowej wypowiadała się Magdalena Rzeczkowska, Minister Finansów oraz Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. 
  1. Dyskusja na temat propozycji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na temat zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. W imieniu strony rządowej wypowiadał się Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

posiedzenie plenarne RDSposiedzenie plenarne RDSposiedzenie plenarne RDSposiedzenie plenarne RDSposiedzenie plenarne RDSposiedzenie plenarne RDS

W dniu 8 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS z udziałem Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkaniu przewodniczył Waldemar Lutkowski (FZZ).

W dniu 7 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS. Obradom przewodniczył Jan Klimek (ZRP), ponadto w posiedzeniu wzięli udział z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: Renata Calak, Dyrektor Departamentu Strategii oraz Agnieszka Kapciak, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii; z Ministerstwa Finansów: Danuta Chudzik Zastępca Dyrektora w Departamencie Instytucji Płatniczej oraz Jarosław Siebielec, Główny specjalista w Departamencie Instytucji Płatniczej; z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Daniel Kosiński Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS.

W dniu 6 czerwca 2022 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła Krystyna Ptok (FZZ).