Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” zostało powołane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 30 grudnia 1994 roku. Od tego czasu dzięki mediacjom i doradztwu przyczynia się do zapobiegania, łagodzenia i rozwiązywania konfliktów społecznych oraz wspiera instytucje porozumienia społecznego.

Przez 15 lat funkcjonowało w formie zakładu budżetowego. Na mocy zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 2009 r. CPS "Dialog" przekształcono w jednostkę organizacyjną, podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, finansowaną z budżetu państwa.

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA 

I. Podstawową działalnością Centrum jest tworzenie warunków służących mediacji i doradztwu w zapobieganiu, łagodzeniu i rozwiązywaniu konfliktów społecznych oraz wspieranie instytucji porozumienia społecznego.

II. W szczególności do zadań Centrum należy realizacja zleconych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zadań szkoleniowych, badawczo-informacyjnych, wydawniczych i publikacyjnych oraz innych zadań na rzecz partnerstwa i dialogu społecznego, w tym:

  1. kształcenie i doskonalenie uczestników dialogu społecznego;

  2. doradztwo i opracowywanie ekspertyz;

  3. wykonywanie prac badawczych i analitycznych w dziedzinie zbiorowych stosunków pracy;

  4. promowanie nowych rozwiązań w dziedzinie zbiorowych stosunków pracy oraz bezkonfliktowych metod kształtowania tych stosunków;

  5. prowadzenie działalności badawczej. doradczej i informacyjnej;

  6. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej oraz konferencji i warsztatów, w szczególności dla przedsiębiorców;

  7. prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej;

  8. współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu.

III. Centrum wykonuje zadania administrowania budynkiem, w którym ma siedzibę, w zakresie określonym w odrębnym Porozumieniu.

Na co dzień w Centrum odbywa się wiele spotkań i posiedzeń zespołów problemowych w ramach Rady Dialogu Społecznego, która jest filarem dialogu społecznego w Polsce oraz trójstronnych zespołów branżowych. Organizowane są również konferencje, seminaria i warsztaty animowane przez uczestników dialogu społecznego. Centrum udostępnia im swoją bazę lokalową oraz służy wsparciem organizacyjnym i obsługą techniczną. 

CPS "Dialog" rozwija działania mające na celu promowanie idei dialogu społecznego i obywatelskiego. W tym celu opracowuje publikacje poświęcone polityce społecznej, a szczególnie zagadnieniom związanym z tematyką rynku pracy, zbiorowych stosunków pracy oraz partnerstwa społecznego. Centrum jest wydawcą kwartalnika "Dialog. Pismo Dialogu Społecznego", który stanowi forum wymiany poglądów na temat realizacji idei dialogu społecznego w kraju i zagranicą, ukazuje dotychczasowe doświadczenia w procesie zawierania porozumień społecznych oraz analizuje wyzwania, jakim muszą sprostać instytucje dialogu.

Ponadto Centrum zrealizowało kilka przedsięwzięć finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na swoim koncie ma realizację czterech projektów unijnych: "Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy", "Praca dla dwojga", "Platforma e-Dialog", "Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego".