Obecnie Rada Dialogu Społecznego działa w oparciu o ustawę z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 
 
Senat jednogłośnie przyjął ustawę 24 lipca 2015 r., którą Bronisław Komorowski Prezydent RP podpisał w dniu 3 sierpnia 2015 r. Opublikowano ją w Dzienniku Ustaw 2015 poz. 1240 z dnia 24 lipca 2015 r. Weszła w życie 11 września 2015 r. Rada Dialogu Społecznego zastąpiła Komisję Trójstronną ds. Społeczno-Gospodarczych, która funkcjonowała na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
 
Rada Dialogu Społecznego stanowi nowe otwarcie w relacjach rząd – pracodawcy – pracownicy. Ma inne uprawnienia niż Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych i cele do osiągnięcia.
 
Cele Rady Dialogu Społecznego:
• zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej;
• realizacja zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia;
• działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej;
• wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.
 
Do zadań Rady Dialogu Społecznego należy w szczególności:
• wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk;
• opiniowanie projektów, założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych;
• inicjowanie na zasadach określonych Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego procesu legislacyjnego.
 
Realizacja zadań określonych w pięciu ustawach:
• ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2015.748 j.t.) w zakresie uzgadniania zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na rok następny;
• ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2011.79.431 j.t..) w zakresie uzgadniania wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny;
• ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) w zakresie uzgadniania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok następny;
• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) w zakresie uzgadniania wysokości kwot zasiłków rodzinnych oraz wysokości świadczeń rodzinnych;
• ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t..) − Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedkłada corocznie Radzie Dialogu Społecznego informację o wysokości minimum egzystencji ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, jeśli w danym roku kalendarzowym kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie będzie równa lub niższa niż minimum egzystencji RDS może wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem o zweryfikowanie kryteriów dochodowych − kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W roku, w którym przeprowadza się weryfikację kryteriów dochodowych Rada Dialogu Społecznego po przekazaniu przez Radę Ministrów propozycji kwot kryteriów dochodowych oraz innych informacji wskazanych w ustawie uzgadnia kryteria dochodowe.
 
Prace ustawowe Rady Dialogu Społecznego odbywają się według ściśle określonych harmonogramów dla poszczególnych aktów prawnych i są prowadzone w trybie konsultacji bądź negocjacji.