Biuletyn: materiały z konferencji, nr 1/2016 (14)
 
W numerze:
Konferencja „Strefa euro – idea, praktyka, problemy i społeczny wymiar integracji” Warszawa, 8.12.2015 
Konferencja „Polityka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w latach 2015–2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne.” Warszawa, 22.01.2016 
Konferencja „Wyzwania modernizacji gospodarczej – doświadczenia historyczne” Warszawa, 28.01.2016 
Konferencja „Bezpieczeństwo i warunki pracy – w aspekcie aktywizacji zawodowej pracowników, z wyszczególnieniem osób niepełnosprawnych” Warszawa, 25.02.2016 
Przekazujemy w Państwa ręce pierwszy numer Biuletynu w 2016 roku. Znajduje tu swoje poczesne miejsce konferencja odbyta jeszcze w starym roku, konkretnie w dniu 8 grudnia 2015 roku. Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zorganizowały ją w siedzibie CPS „Dialog” pt. „Strefa euro – idea, praktyka, problemy i społeczny wymiar integracji” jako trzecie i ostatnie spotkanie z cyklu „Społeczne i gospodarcze konsekwencje wejścia Polski do strefy euro”. W dyskusji wyrażano m.in. obawy o to, czy strefa euro przetrwa, czy pójdzie w przyszłości w kierunku unifikacji fiskalnej, czy efektem jej działania będzie Europa dwóch prędkości. 
W dniu 22 stycznia 2016 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, której celem było przedstawienie wyników badań uzyskanych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, pt. „Polityka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w latach 2015-2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne”. Konferencja odbyła się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Omawiano między innymi główne cele polityki senioralnej do roku 2035, jak: zapobieganie wykluczeniu społecznemu, zdrowotnemu, mieszkaniowemu i cyfrowemu; zapewnienie stabilnej sytuacji dochodowej gospodarstw emerytów; aktywizacja społeczna i ekonomiczna osób starszych; organizacja kompleksowego systemu opieki długoterminowej; opracowanie strategii polityki senioralnej 2060. 
W dniu 28 stycznia 2016 r., w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się konferencja pod nazwą „Wyzwania modernizacji gospodarczej – doświadczenia historyczne” zorganizowana przez CPS „Dialog” oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, jako jedna z cyklu, którego hasłem przewodnim jest modernizacja i polityka przemysłowa w Polsce. 
CPS „Dialog” oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zorganizowały wspólnie konferencję naukową pt. „Bezpieczeństwo i warunki pracy – w aspekcie aktywizacji zawodowej pracowników, z wyszczególnieniem osób niepełnosprawnych”. Konferencja odbyła się w dniu 25 lutego 2016 roku w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego, gdzie m.in. rozważano fińskie badania dotyczące „zdolności do pracy rozumianej jako stanu równowagi pomiędzy możliwościami indywidualnymi każdego z pracowników (stanem jego zdrowia, możliwościami czynnościowymi oraz umiejętnościami) a wymaganiami, jakie stawia przed nim praca na konkretnym stanowisku.”