Biuletyn: materiały z konferencji, nr 4/2015 (12) 
 
W numerze:
Konferencja „Równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy?”, 24.02.2015 
Konferencja „Efektywna polityka rodzinna – gwarantowane świadczenia czy selektywne wsparcie?”, 17.03.2015 
Konferencja „Strefa euro a rynek pracy w Polsce”, 08.04.2015 
Konferencja „Dualne kształcenie zawodowe o potrzebie społecznej umowy”, 12.05.2015 
Konferencja „Czy Polaków stać na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne?”, 21.05.2015 
Konferencja „Ubezpieczenia społeczne w sferze euro”, 09.07.2015
Z ogromną przyjemnością, przedstawiamy Państwu informacje z konferencji, jakie organizowaliśmy dotychczas w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w 2015 roku.
„Równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy?”€ to lutowa konferencja dotycząca sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, przedstawiająca wyniki badań podkreślających występowanie dyskryminacji i nierówności szans w wynagradzaniu.
Podczas marcowej konferencji „Efektywna polityka rodzinna, gwarantowane świadczenia czy selektywne wsparcie?” zorganizowanej wspólnie z OPZZ, dyskutowano na temat współczesnych koncepcji w polityce społecznej, w tym w polityce rodzinnej. Interesujące wystąpienia przedstawicieli świata nauki oraz partnerów społecznych wzbogaciły wiedzę zebranych o polityce rodzinnej. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na wystąpienie prof. Józefiny Hrynkiewicz z UW, podkreślającej wyraźne rozróżnienie polityki rodzinnej od polityki ludnościowej.
Kwietniowa konferencja, „Strefa euro a rynek pracy w Polsce”, zorganizowana wspólnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, zapoczątkowała cykl debat koncentrujących się na społecznych i gospodarczych konsekwencjach ewentualnego wejścia Polski do strefy euro. W gronie autorytetów naukowych dyskutowano o „za i przeciw” przyjęciu wspólnej waluty europejskiej.
„Dualne kształcenie zawodowe o potrzebie społecznej umowy” to temat majowej konferencji, jaką CPS „Dialog” po raz kolejny zorganizowało wspólnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Dyskutowano o procesach kształcenia zawodowego, wpływających na rynek pracy, jak również o konieczności doskonalenia istniejącego systemu kształcenia zawodowego. Prof. Mieczysław Kabaj przedstawił interesujący referat o programie wdrażania systemu dualnego kształcenia w Polsce.
„Czy Polaków stać na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne?” to również majowa konferencja, tym razem organizowaliśmy ją we współpracy z Forum Związków Zawodowych. Omawiano polskie i zagraniczne systemy ubezpieczenia emerytalnego, ich plusy i minusy dla rynku pracy oraz o konieczności podjęcia dialogu na temat przyszłości ubezpieczeń społecznych w Polsce.
Lipcowa debata „Ubezpieczenia społeczne w sferze euro” to drugie spotkanie z cyklu „Społeczne i gospodarcze konsekwencje wejścia Polski do strefy euro”. Spotkanie było miejscem dyskusji na temat konsekwencji prawnych, ekonomicznych i społecznych, również w obszarze ubezpieczeń społecznych. W tym miejscu zachęcam do zapoznania się z interesującym wystąpieniem prof. Gertrudy Uścińskiej.