Publikacja powstała pod wspólną redakcją Wojciecha Misztala i Andrzeja Zybały zawiera teksty wybitnych znawców problematyki dialogu społecznego (m.in. J. Gardawskiego, U. Sztanderskiej, J. Zybertowicza, I. Dryll , J. Hryniewicza,), które w większości ukazały się na łamach wydawanego przez CPS „Dialog” kwartalnika Dialog. Tworzący spójną całość układ prezentowanych tekstów pozwala poznać linię rozwojową dialogu społecznego w Polsce i Europie. Szczegółowo poruszone są tam m.in. kwestie umowy społecznej, współczesnych modeli europejskiego kapitalizmu i odpowiadających im modelom dialogu społecznego, partnerstw lokalnych. Przedmiotem rozważań są również aspekty kulturowe i aksjologiczne dialogu i partnerstwa społecznego.