W dniu 07 kwietnia 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego. Obradom przewodniczył Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.
Spotkanie poświęcono omówieniu kwestii związanych z Krajowym Planem Odbudowy.

W pierwszej części posiedzenia, Pan Mateusz Morawiecki, Premier RP poinformował, że KPO stanowi część działań związanych ze zwiększaniem odporności gospodarki oraz podkreślił pozytywny wpływ dotychczasowych form wsparcia przedsiębiorców w postaci Tarcz Antykryzysowych. Oznajmił, że działania mające na celu zwiększenie popytu i podaży nie mogą opierać się na mechanizmach doraźnych oraz podkreślił konieczność jednoczesnego inwestowania środków państwowych, europejskich, a także prywatnych. Zwrócił uwagę na dwuczęściowy schemat podziału środków wchodzących w skład KPO – grantową o wartości 24 mld euro oraz pożyczkową o wartości 34 mld euro.
Strona związkowa zwróciła uwagę na konieczność podejmowania rozważnych decyzji, tak aby jak najlepiej wykorzystać potencjał KPO. Ponadto związkowcy zaznaczyli potrzebę doprecyzowania instrumentów, jakimi miałby być realizowany KPO. Strona pracowników podniosła kwestie braku odniesienia się strony rządowej w dokumentach strategicznych do dialogu społecznego, niepełnej korelacji KPO ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz potrzeby dyskusji nad problemami sektora energetycznego. Strona związkowa wyraziła obiekcje wobec możliwości monitorowania wpływu KPO na poprawę stanu gospodarki ze względu na brak zamieszczenia w KPO planowanych rezultatów. Związkowcy przedstawili obawy dotyczące sektora energetycznego, reformy rynku pracy, zjawiska starzejącego się społeczeństwa oraz obawy dotyczące niewystarczającego finansowania dla Polregio.
Organizacje zrzeszające pracodawców podkreśliły szanse, jakie daje KPO i pozytywnie odniosły się do przeprowadzonych diagnoz, poruszenia kwestii cyfryzacji oraz e-zdrowia. Pracodawcy krytycznie wyrazili się o niepełnej spójności KPO z pozostałymi dokumentami strategicznymi państwa, nieprecyzyjnie uwzględnionym problemie demografii oraz sprawności instytucji państwowych. Strona pracodawców nakreśliła potrzebę pogłębienia dialogu, lepszej realizacji zaleceń Rady Europy w tym zakresie oraz lepszego powiązania inwestycji z treścią KPO i rozróżnienia potrzeb innowacyjności w dużych firmach oraz sektorze MŚP. Ponadto pracodawcy zwrócili uwagę na brak priorytetyzacji działań, niedofinansowanie niektórych działów projektowych, a także niewystarczające wyjaśnienie zasad pomocy zwrotnej. Organizacje pracodawców postulowały o zwiększenie jakości opieki zdrowotnej oraz o transparentne przekazanie informacji na temat zasad zgłaszania się podmiotów o udzielenie wsparcia.
Pan Waldemar Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej kończąc pierwszą część posiedzenia poinformował o przygotowaniu nowej części strategicznej KPO, która stanowi odpowiedź na wszystkie zalecenia Semestru Europejskiego, z wyjątkiem podnoszenia wieku emerytalnego. Poinformował o krótkim terminie na wprowadzanie reform i zaznaczył, że zostały podniesione dotacje dla sektora transportowego na zakup taborów kolejowych. Oznajmił, że KPO nie może zastąpić tarcz finansowych i powiedział o zamiarze przeprowadzania konsultacji Ustawy wdrożeniowej. Poinformował, że cele SOR są realizowane, ale przez wzgląd na pandemię ich realizacja spowolniła.
Organizacje związkowe wskazały, że obszar edukacji nie został zaadresowany w celach strategicznych państwa. Ponadto strona związkowa podkreśliła zbyt ogólne sformułowanie zagadnień ujętych w KPO. Związkowcy zaznaczyli potrzebę przeprowadzenia szkoleń pedagogicznych nauczycieli oraz przeprowadzenia reformy służby zdrowia.
Strona pracodawców nakreśliła potrzeby związane z innowacyjnością, robotyzacją, cyfryzacją oraz wprowadzeniem dualnego systemu kształcenia. Zdaniem pracodawców żeby jak najefektywniej wykorzystać KPO należy wprowadzić nowy model zarządzania gospodarką, który jest powiązany z mechanizmami dialogu społecznego.
Pan Mateusz Morawiecki, Premier RP podsumowując obrady powiedział, że należy oceniać obecny stan gospodarki zestawiając go z sytuacją sprzed czterech lat. Poinformował, iż obecnie stopa bezrobocia w Polsce jest najniższa w skali Unii Europejskiej oraz Polska odnotowała najwyższy przyrost wynagrodzeń. Zwrócił uwagę na wzrost wysokości emerytur oraz uszczelnienie finansów publicznych co przełożyło się na likwidację skrajnego ubóstwa. Zaznaczył rosnącą niezależność polskiej gospodarki oraz wysoką skuteczność dotychczasowych programów pomocowych. Podziękował za konstruktywną krytykę ze strony partnerów społecznych i zadeklarował zabezpieczone środków na poprawę polskiej edukacji, w tym likwidację tak zwanych białych plam. Zapowiedział wzrost wydatków na służbę zdrowia i zadeklarował otwartość na dialog.