Repozytorium wiedzy zawiera wyniki badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia powstałych w wyniku przeprowadzonego konkursu w Działaniu 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy PO WER.
Badania i analizy wypracowane w ramach projektów wybranych do dofinansowania dotyczą polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemu edukacji i szkoleń (na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym) i stanowią źródło danych do wzmocnienia udziału partnerów społecznych w kształtowaniu polityki w tym zakresie, a także podstawę do przygotowywania stanowisk i opinii przez przedstawicieli partnerów społecznych prezentowanych w instytucjach dialogu społecznego.
Projekty składane w odpowiedzi na konkurs przyczyniały się do realizacji celów PO WER, w szczególności wpisywały się w realizację celu szczegółowego Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, jakim jest:
Zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego, w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy i gospodarki, w szczególności w zakresie poprawy funkcjonowania szkolnictwa zawodowego (VET) i systemu kształcenia przez całe życie.

Alokacja dla Działania 2.20 - 16 745 987 PLN

  

 • Projekt: "Nowoczesny proces szkolenia odpowiedzią na potrzeby rzemiosła i przedsiębiorców w Polsce" - Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

Analiza danych dotyczących rynku pracy, a w szczególności w zakresie relacji pracodawca-pracownik/osoba bezrobotna/uczeń - cz. 1
Analiza danych dotyczących rynku pracy, a w szczególności w zakresie relacji pracodawca-pracownik/osoba bezrobotna/uczeń - cz. 2
Analiza przepisów dotyczących szkoleń, w szczególności w zakresie współpracy organizacji pracodawców ze szkołami w zakresie relacji między uzyskiwanymi kwalifikacjami, a kompetencjami - cz. 1
Analiza przepisów dotyczących szkoleń, w szczególności w zakresie współpracy organizacji pracodawców ze szkołami w zakresie relacji między uzyskiwanymi kwalifikacjami, a kompetencjami - cz. 2
Raport metodologiczny w celu przeprowadzenia badań i prac eksperckich w ramach przepisów dotyczących szkoleń, w szczególności w zakresie współpracy organizacji pracodawców ze szkołami w zakresie relacji między uzyskiwanymi kwalifikacjami, a kompetencjami - cz. 1
Raport metodologiczny w celu przeprowadzenia badań i prac eksperckich w ramach przepisów dotyczących szkoleń, w szczególności w zakresie współpracy organizacji pracodawców ze szkołami w zakresie relacji między uzyskiwanymi kwalifikacjami, a kompetencjami - cz. 2
Raport metodologiczny w celu przeprowadzenia badań i prac eksperckich w ramach przepisów dotyczących rynku pracy, w szczególności w zakresie relacji pracodawca-pracownik/osoba bezrobotna/uczeń - cz. 1
Raport metodologiczny w celu przeprowadzenia badań i prac eksperckich w ramach przepisów dotyczących rynku pracy, w szczególności w zakresie relacji pracodawca-pracownik/osoba bezrobotna/uczeń - cz. 2
Raport końcowy

 

 • Projekt: "Dialog oparty o wiedzę” - Rada OPZZ Województwa Łódzkiego

Raport z badania społecznego pn. „Wpływ koronawirusa na organizację pracy w województwie łódzkim”
Raport z badania społecznego pn. „Pracownicy z Ukrainy sytuacja prawna, potrzeby edukacyjne oraz różnice kulturowe w kontekście ich pracy w Polsce”
Raport z badania społecznego pn. „Dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje zawodowe – analiza dostępnych środków, o które mogą aplikować pracodawcy, związki zawodowe, bezrobotni i osobiście pracownicy w województwie łódzkim oraz opinie zainteresowanych stron na temat tych możliwości”

  

 • Projekt: "Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych podstawowej opieki zdrowotnej na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego" - "Porozumienie Zielonogórskie" Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia

„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego” (AOS) województwo dolnośląskie
„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego” (POZ) województwo dolnośląskie
„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego” województwo kujawsko-pomorskie
„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego” województwo lubelskie
„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego” województwo lubuskie
„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego” województwo łódzkie
„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego” województwo małopolskie
„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego” województwo mazowieckie
„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego” województwo opolskie
„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego” województwo podkarpackie
„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego” województwo podlaskie
„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego” województwo pomorskie
„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego” województwo śląskie
„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego” województwo świętokrzyskie
„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego” województwo warmińsko-mazurskie
„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego” województwo wielkopolskie
„Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego” województwo zachodniopomorskie
Zbiorczy raport końcowy z badania ilościowego i jakościowego "Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu medycznego"

  

 • Projekt: "Optymalizacja współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami branżowymi - identyfikacja barier i propozycje rekomendacji systemowych" - Izba Rzemieślnicza w Opolu

Raport z badań ilościowych
Raport z badań jakościowych
Raport końcowy z badań ilościowych i jakościowych
Raport metodologiczny
Strategia wykorzystania wyników badań

  

 • Projekt: "Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kaliskim" - Izba Rzemieślnicza w Kaliszu

Raport końcowy z badań wśród pracodawców nr 1
Raport końcowy z badań wśród pracodawców nr 2
Raport końcowy z badań wśród uczniów, absolwentów i pracowników szkół zawodowych nr 1
Raport końcowy z badań wśród uczniów, absolwentów i pracowników szkół zawodowych nr 2

 

 • Projekt: "Badania na rzecz rozwoju rzemiosła" - Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

Raporty cząstkowe z badań fokusowych (pracodawcy, uczniowie, absolwenci)
Raport cząstkowy z indywidualnych wywiadów pogłębionych
Raport końcowy z badania pt. Badania na rzecz rozwoju rzemiosła w ramach działania 2.20 - Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy

 

 • Projekt: „Rzecznictwo interesów pracodawców jest dla nas ważne” - Dolnośląscy Pracodawcy Regionalny Związek Pracodawców Konfederacji Lewiatan

Raport metodologiczny "Badanie i analiza dostępnych rozwiązań i narzędzi w obszarze kształcenia ustawicznego oraz ich efektywności w kontekście zwiększenia udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym, w szczególności w formach pozaszkolnych."

Strategia wykorzystania wyników badania "Badanie i analiza dostępnych rozwiązań i narzędzi w obszarze kształcenia ustawicznego oraz ich efektywności w kontekście zwiększenia udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym, w szczególności w formach pozaszkolnych."

Raport cząstkowy nr 1 „Zgromadzenie i analiza inf. w zakresie dostępnych rozwiązań w obszarze kształcenia ustawicznego (fiskalne np. ulgi, dopłaty, subwencje, dotacje, granty) w wybranych krajach UE, które mają najwyższy wskaźnik w Europie udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym (np. Dania, Niemcy, Francja) oraz możliwość ich implementacji na rynek polski.”

Raport cząstkowy nr 2 „Analiza obowiązujących w Polsce systemów / rozwiązań / narzędzi systemowych w obszarze kształcenia ustawicznego oraz ocena/zbadanie ich efektywności z perspektywy pracodawców (w podziale na mikro i małe firmy oraz firmy średnie) i uczestników kształcenia, w szczególności dorosłych aktywnych zawodowo.”

Raport cząstkowy nr 3 „Zbadanie potrzeb związanych z kwalifikacjami i umiejętnościami pracowników/ potencjalnych pracowników firm MŚP wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska i dostosowanie narzędzi / form wsparcia dla tej grupy pracodawców i osób (pracowników/potencjalnych pracowników).”

Raport cząstkowy nr 4 „Przegląd i analiza efektywności form wsparcia w obszarze kształcenia ustawicznego współfinansowanego z RPO WD 2014-2020 2014-2020 (priorytetu 8. i 10.4 RPO WD 2014-2020 2014-2020) z perspektywy pracodawców (w podziale na mikro i małe firmy oraz firmy średnie) i uczestników kształcenia.”

Raport końcowy „Badanie i analiza dostępnych rozwiązań i narzędzi w obszarze kształcenia ustawicznego oraz ich efektywności w kontekście zwiększenia udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym, w szczególności w formach pozaszkolnych.”

Kształcenie ustawiczne, a potrzeby rynku pracy i gospodarki. Stanowiska przygotowane w ramach projektu „Rzecznictwo interesów pracodawców jest dla nas ważne” (POWER.02.20.00-00-0014/18) (wersja scalona uwzgledniająca trzy stanowiska wypracowane w ramach projektu).

Stanowisko w sprawie dostosowania przepisów dotyczących kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych do zróżnicowanych potrzeb współczesnego rynku pracy zarówno pod względem form kształcenia, jak i podmiotów mogących uczestniczyć, jako wykonawcy w kształceniu ustawicznym.

Stanowisko w sprawie potrzeb kadrowych (umiejętności i kwalifikacje pracowników) firm działających w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji i ewentualne rekomendacje w zakresie uwzględnienia wsparcia dla tych firm np. z EFS na przykładzie Dolnego Śląska.

Stanowisko w sprawie uwzględnienia wsparcia na kształcenie ustawiczne w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego (rekomendacje).

 

 • Projekt: "Problemy społeczne pod lupą" - Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Raport z wyników badań: Badanie 1: Potrzeby szkoleniowe i edukacyjne w opinii pracodawców i pracowników branży handlowej (handlu detalicznego) i możliwość ich realizacji zrealizowanych w ramach projektu „Problemy społeczne pod lupą” dla Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Raport z wyników badań: Badanie 2: Potrzeby a możliwości uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji kobiet powracających do aktywności zawodowej po minimum rocznej przerwie zrealizowanych w ramach projektu „Problemy społeczne pod lupą” dla Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Szkolnictwo zawodowe kształcące pracowników handlu w Polsce Analiza sytuacji obecnej oraz zapotrzebowanie w zakresie zmian kierunków kształcenia oraz programów nauczania w opinii pracodawców z branży handlowej Analiza sytuacji zrealizowana w ramach projektu „Problemy społeczne pod lupą” dla Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

  

 • Projekt: "Kompetencje i rynek pracy w województwie lubelskim" - NSZZ "Solidarność" Region Środkowo-Wschodni

Potrzeby edukacyjno-szkoleniowe województwa lubelskiego. Raport z badań. Analiza kwalifikacji oraz kierunków edukacji i kształcenia niezbędnych dla województwa lubelskiego. Część I

Potrzeby edukacyjno-szkoleniowe województwa lubelskiego. Raport z badań. Analiza kwalifikacji oraz kierunków edukacji i kształcenia niezbędnych dla województwa lubelskiego. Część II

Potrzeby edukacyjno-szkoleniowe województwa lubelskiego. Raport z badań. Analiza kwalifikacji oraz kierunków edukacji i kształcenia niezbędnych dla województwa lubelskiego. Raport końcowy

Powiat opolski - cz. I - Analiza danych wtórnych dotyczących obszarów edukacji i kształcenia oraz przedsiębiorców; cz. II Analiza zapotrzebowania pracodawców na pracowników oraz kwalifikacji i kierunków edukacji

Powiat parczewski - cz. I - Analiza danych wtórnych dotyczących obszarów edukacji i kształcenia oraz przedsiębiorców; cz. II Analiza zapotrzebowania pracodawców na pracowników oraz kwalifikacji i kierunków edukacji

Powiat puławski - cz. I - Analiza danych wtórnych dotyczących obszarów edukacji i kształcenia oraz przedsiębiorców; cz. II Analiza zapotrzebowania pracodawców na pracowników oraz kwalifikacji i kierunków edukacji

Powiat radzyński - cz. I - Analiza danych wtórnych dotyczących obszarów edukacji i kształcenia oraz przedsiębiorców; cz. II Analiza zapotrzebowania pracodawców na pracowników oraz kwalifikacji i kierunków edukacji

Powiat świdnicki - cz. I - Analiza danych wtórnych dotyczących obszarów edukacji i kształcenia oraz przedsiębiorców; cz. II Analiza zapotrzebowania pracodawców na pracowników oraz kwalifikacji i kierunków edukacji

Powiat tomaszowski - cz. I - Analiza danych wtórnych dotyczących obszarów edukacji i kształcenia oraz przedsiębiorców; cz. II Analiza zapotrzebowania pracodawców na pracowników oraz kwalifikacji i kierunków edukacji

Powiat zamojski Miasto Zamość (powiat grodzki) - cz. I - Analiza danych wtórnych dotyczących obszarów edukacji i kształcenia oraz przedsiębiorców; cz. II Analiza zapotrzebowania pracodawców na pracowników oraz kwalifikacji i kierunków edukacji

Analiza danych zastanych (desk research) pozostałych powiatów województwa lubelskiego (Biała Podlaska, Chełm, bialski, chełmski, włodawski, rycki, janowski, krasnostawski, łukowski)

  

 • Projekt "NOWA SZANSA" - Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie

Nowa Szansa - Badania w zakresie kształcenia, szkolenia zawodowego i zatrudnienia nieletnich wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości - RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA 1

Nowa Szansa - Badania w zakresie kształcenia, szkolenia zawodowego i zatrudnienia nieletnich wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości - RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA 2

Nowa Szansa - Badania w zakresie kształcenia, szkolenia zawodowego i zatrudnienia nieletnich wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości - RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA 3

Nowa Szansa - Badania w zakresie kształcenia, szkolenia zawodowego i zatrudnienia nieletnich wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości - RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA 4

 

 • Projekt „NOWY DIALOG – badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych” - Pracodawcy Ziemi Lubelskiej 

Nowy dialog - pakiet informacyjny. Pracodawcy Ziemi Lubelskiej

Nowy Dialog - Raport z wykorzystania wyników badania nr 1 i analizy dotyczącej oceny aktualnego stanu kształcenia zawodowego i pracy osób osadzonych w zakładach karnych w kontekście pozyskania przez pracodawców wykwalifikowanych zawodowo i kompetentnych pracowników oraz potrzeb szkoleniowych w poszczególnych branżach w pracach instytucji dialogu społecznego

Nowy Dialog - Raport z wykorzystania wyników badania nr 2 i analizy dotyczącej oceny szkoleń i kursów zawodowych organizowanych dla osadzonych w zakładach w kontekście ich rozwoju zawodowego i osobowego w ocenie wychowawców penitencjarnych i psychologów oraz osadzonych (z badania 1) i wśród ich pracodawców w pracach instytucji dialogu społecznego 

Nowy Dialog - Raport z wykorzystania wyników badania nr 3 i analizy dotyczącej oceny szkoleń i kursów zawodowych organizowanych dla osadzonych w zakładach karnych w kontekście ich współpracy z pracownikami i współpracownikami w pracach instytucji dialogu społecznego

Nowy Dialog - Raport z wykorzystania wyników badania nr 4 i analizy dotyczącej postaw przedsiębiorców wobec zatrudniania osób osadzonych w kontekście potrzeb i wymagań rynku pracy w pracach instytucji dialogu społecznego