W dniu 8 grudnia 2021 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS. Obradom przewodniczył Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan).

Podczas posiedzenia omówiono kwestie związane z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Strona związkowa zwróciła uwagę na zdezaktualizowaną wysokość stawek tak zwanych „kilometrówek” oraz „diet”. Debata w sprawie wyżej wymienionych tematów będzie kontynuowana na posiedzeniu Zespołu w styczniu 2022 roku.