W dniu 22 lutego 2022 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła Krystyna Ptok, Forum Związków Zawodowych.

W posiedzeniu wzięli udział: Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Wojciech Czwakiel – Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Zdrowia, Michał Dzięgielewski – Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, Damian Jakubik – Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia, Dariusz Poznański – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, Agnieszka Tuderek – Kaleta – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia, Bernard Waśko – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych, Dariusz Jarnutowski - Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w Narodowym Funduszu Zdrowia, oraz eksperci i przedstawiciele środowiska medycznego ze strony pracodawców i pracobiorców.

Głównym punktem posiedzenia doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS w dniu 22 lutego 2022 roku była dyskusja dotycząca interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, które wprowadza obowiązkowe szczepienia dla pracowników ochrony zdrowia.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele strony społecznej Zespołu wskazywali na istotną rolę szczepień ochronnych w zwalczaniu chorób zakaźnych, podkreślając równocześnie, że wprowadzanie przez MZ obowiązku szczepień powinno odbywać się w sposób niebudzący wątpliwości natury prawnej, z pełnym poszanowaniem praw pracowniczych, przestrzeganiem kodeksu pracy i równego traktowania. Pracodawcy i pracobiorcy uznając obowiązek szczepienia, jako wyraz najwyższej troski o zdrowie swoje i swoich najbliższych oraz o bezpieczeństwo pacjentów, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo wykonywania zawodu, wyrażają niepokój o skuteczność wykonania tego rozporządzenia. Strona społeczna Zespołu wskazuje na możliwe konflikty i niepokoje społeczne, które mogą pojawić się na poziomie zakładów pracy, po wejściu w życie rozporządzenia. Strona pracowników i strona pracodawców zaapelowała do Ministra Zdrowia o wprowadzenie do rozporządzenia alternatywnych rozwiązań wobec szczepień.

Ostatecznie strona społeczna zdecydowała o podjęciu próby wypracowania wspólnego stanowiska do rozporządzenia, które po zatwierdzeniu zostanie przekazane do dalszych decyzji Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

Kolejnym punktem posiedzenia była informacja Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ na temat finansowania ochrony zdrowia w 2022 roku, w kontekście planowanych wydatków, przyjętych priorytetów zdrowotnych oraz realizacji ustawy 7% PKB na ochronę zdrowia.

W ramach spraw różnych posiedzenia, na wniosek partnerów społecznych, Ministerstwo Zdrowia przedstawiło informację w sprawie:

  • wnioskowanych oraz otrzymanych środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2022 r. wraz z przeznaczeniem;
  • planowanego przywrócenia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz odwrócenia procesu przekształcania oddziałów na leczenie pacjentów z Covid-19;
  • planowanej wysokości oraz struktury wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 r.

Kolejne posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia odbędzie się w dniu 14 marca 2022 roku.