W dniu 7 marca 2022 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się połączone posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS i Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczyli Maciej Juszczyk, Business Centre Club oraz Wojciech Ilnicki, NSZZ „Solidarność”.

W posiedzeniu wzięli udział: Magdalena Rzeczkowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Marek Kowalski – Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz członkowie i eksperci Zespołów.

Prezydium Rady Dialogu Społecznego w dniu 16 lutego 2022 roku podjęło decyzję o zwróceniu się do Zespołu problemowego ds. usług publicznych i Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego z prośbą o wypracowanie rekomendacji, dotyczącej dalszego funkcjonowania Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej, w ramach Zespołu ds. usług publicznych. Dyskusja w tej sprawie była głównym punktem posiedzenia połączonych Zespołów problemowych w dniu 7 marca 2022 roku.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele związków zawodowych opowiedzieli się za dalszym funkcjonowaniem Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej.

Strona rządowa, reprezentująca Krajową Administrację Skarbową wskazywała na wyczerpanie formuły dialogu prowadzonego w ramach Podzespołu problemowego ds. KAS oraz wątpliwości prawne dotyczące funkcjonowania Podzespołu. Podkreślono, że problematyczne kwestie dotyczące działania Krajowej Administracji Skarbowej, wymagające trójstronnego dialogu związków zawodowych, organizacji pracodawców i strony rządowej mogą być rozpatrywane w ramach funkcjonującego Zespołu problemowego ds. usług publicznych czy też Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego.

Ostatecznie strony nie wypracowały jednolitego stanowiska w tej sprawie, a dalsze decyzje dotyczące funkcjonowania Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej zostaną podjęte przez Prezydium Rady Dialogu Społecznego na najbliższym posiedzeniu.