W dniu 17 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS w formie hybrydowej. Obradom przewodniczył Jan Klimek (ZRP), ponadto w posiedzeniu wzięli udział Waldemar Buda - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Piotr Patkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Anna Szmidt - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

W pierwszej części spotkania Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w MFiPR przedstawił informację nt. przygotowywania programów krajowych i regionalnych w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, następnie odniósł się do kwestii przygotowania programów w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Odniósł się również do etapu, na którym obecnie jest procedowana ustawa wdrożeniowa.

W trakcie spotkania padały pytania do strony rządowej m.in. o zakres decyzyjności partnerów społecznych w programach regionalnych oraz o to w jakim stopniu środki z programów będą przekazane na zasadzie bezzwrotnej pożyczki oraz pytania dotyczące etapu realizacji KPO. Strona rządowa zaznaczyła, że obecnie Umowa Partnerstwa jest w 90% zamknięta.

Strona pracodawców i pracowników zaznaczyła, że wypracowała stanowisko do aktualnego projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 i skieruje je do Prezydium RDS. Ze strony społecznej padła również propozycja, by wzmocnić wkład strony rządowej w działania Zespołu ds. funduszy europejskich, m.in. aby obieg informacji był bardziej transparentny i efektywny.

W ostatniej części obrad dyskutowano o programach, z których pobierane są środki na pomoc w ramach wspomagania uchodźców z Ukrainy. Partnerzy społeczni zadawali pytania dotyczące przesuwania zaoszczędzonych środków na wcześniej wymieniony cel np. dla jednostek opiekuńczych i czy nie stanowi to ryzyka, że w kolejnych latach audyty programów mogą powodować np. kary skutkujące zwrotem środków. Postulowano również, by realizacja wraz z rozliczeniem programów krajowych mogła być wydłużona, gdyż w niektórych branżach np. budowlanych, sporo pracowników ukraińskich wyjechało do Ukrainy walczyć, w związku z czym występują braki kadrowe, co będzie skutkowało niemożnością zrealizowania zamierzonych terminów.