W dniu 14 marca 2022 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła Krystyna Ptok (FZZ).

W posiedzeniu wzięli udział: Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Dariusz Poznański - Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w MZ, Michał Dzięgielewski - Dyrektor Departamentu Lecznictwa w MZ, Wojciech Czwakiel - Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MZ, Jakub Bydłoń - Dyrektor Departamentu Dialogu z Ministerstwa Zdrowia, Dariusz Jarnutowski - Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w Centrali NFZ, a także przedstawiciele mediów.

Strona społeczna przedstawiła główne punkty swojego stanowiska w sprawie oceny praktycznego wdrożenia rozporządzenia Ministra Zdrowia regulującego obowiązek szczepień przeciw Covid-19 wśród pracowników ochrony zdrowia, które zostało przekazane na Prezydium Rady Dialogu Społecznego w dniu 10.03.2022 r. Wyrażono w nim jednoznaczne poparcie strony pracowników i strony pracodawców Zespołu dla idei szczepień w ochronie zdrowia w zwalczaniu chorób zakaźnych, przy jednoczesnym braku poparcia co do metod wdrożenia szczepień w proponowanej formie, która wg strony społecznej budzi wątpliwości prawne w związku z ryzykiem łamania praw pracowniczych. W związku z czym wystąpiono do strony rządowej z apelem o nowelizację rozporządzenia, aby jego interpretacja prawna nie budziła wątpliwości w jego wdrażaniu. Poproszono stronę rządową o pilne prace nad wprowadzeniem alternatywnych rozwiązań w sprawie szczepień, aby zabezpieczyć interes pacjentów.

Następnie rozmawiano na temat funkcjonowania teleporad w systemie ochrony zdrowia. Podkreślono, że zastosowanie telemedycyny może pozytywnie wpłynąć na diagnozowanie, profilaktykę zdrowia pacjenta oraz kwestie związane z wydolnością systemu ochrony zdrowia. Zaznaczono jednak, że teleporady powinny być formą uzupełniającą do wizyt, ale ich nie zastępować. Strona rządowa zaznaczyła, że zmierza się do tego, by zastosować pewien standard organizacyjny udzielania świadczeń za pomocą systemów teleinformacyjnych dotyczący sposobu dokumentowania i udzielania teleporad, dla różnych dziedzin opieki zdrowotnej, podobnie jak to ma miejsce w przypadku POZ. W zamierzeniach teleporady powinny oscylować w granicach ok 20% wizyt lekarskich.

Następnie strona rządowa przedstawiła informacje w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla uchodźców z Ukrainy, z uwzględnieniem źródeł finansowania tej pomocy na postawie Ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przekazano informacje, że świadczenia będą udzielane uchodźcom z terenów Ukrainy na analogicznych zasadach jak dla obywateli Polski, z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej oraz świadczeń w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia i świadczeń w ramach dyrektywy transgranicznej. Środki na finansowanie tych świadczeń będą wyodrębnione z budżetu państwa, które są w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia i w ramach dyrektywy transgranicznej. W związku z napływem uchodźców z terenu ogarniętej wojną Ukrainy, strona pracowników podkreślała potrzebę wdrażania do pracy w sektorze medycznym uchodźców z wykształceniem medycznym oraz wdrożenie mechanizmów przysposobienia takich osób do pracy np. w kwestii tłumaczenia z ukraińskiego na polski, aby zapewnić właściwą jakość usług.