W dniu 21 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS. Spotkaniu przewodniczył Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan). Strona rządowa była reprezentowana przez Piotra Patkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Barbarę Sochę, Podsekretarz w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie zostało poświęcone omówieniu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022-2025 oraz dyskusji nad podjęciem próby wypracowania ewentualnych stanowisk stron. W pierwszej części spotkania Minister Piotr Patkowski przedstawiając WPF dokonał analizy sytuacji gospodarczej kraju oraz przedstawił prognozowane wartości makroekonomiczne. Strona społeczna w trakcie dyskusji podnosiła tematy związane między innymi z możliwością wprowadzenia stałej dotacji na dofinansowanie do pracy osób niepełnosprawnych; wydatkami państwa i źródłem ich finansowania; bezrobociem; Krajowym Planem Odbudowy; kwestiami podatkowymi czy Funduszem Przeciwdziałania Covid-19. Minister Barbara Socha powiedziała między innymi o planach wypłacenia 14 emerytury i o planach podwójnej waloryzacji minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku.

Strony nie wypracowały wspólnego stanowiska w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego.