W dniu 1 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Ilnicki, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego.

Na posiedzeniu ekspertka Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych przedstawiła raport, w którym zawarto diagnozę stanu dialogu społecznego w okresie pandemii z perspektywy pracowniczej oraz wnioski i rekomendacje na przyszłość.

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ, autorzy zdefiniowali główne cechy dialogu społecznego w dobie pandemii, do których należy zaliczyć:

  • niską częstotliwość wspólnych posiedzeń partnerów społecznych,
  • naruszenie autonomii partnerów społecznych,
  • naruszenia zasad prowadzenia konsultacji społecznych.

W raporcie przybliżono także problematykę dialogu społecznego na przykładzie sytuacji w Niemczech. Przedstawiono podsumowanie wyzwań, z jakimi mierzyły się dotychczas związki zawodowe w Niemczech w dobie pandemii koronawirusa, oraz wyznaczone cele i działania podjęte przez centralę związkową Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) w obliczu kryzysu wywołanego pandemią.

Następnie odbyła się dyskusja z udziałem strony rządowej.

W drugim punkcie posiedzenia kontynuowano temat uruchomienia platformy wymiany informacji dotyczących działań partnerów społecznych związanych ze skutkami wojny w Ukrainie. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”, Sławomir Adamczyk przedstawił propozycję ustanowienia, w oparciu o Biuro Rady Dialogu Społecznego, roboczej platformy dla celów wymiany informacji o podejmowanych działaniach i ewentualnej ich koordynacji.

W ramach platformy podejmowanoby przykładowo następujące działania:

  • analizę możliwości podejmowania wspólnych działań pomocowych zarówno w odniesieniu do uchodźców przybywających do Polski jak i obywateli Ukrainy na miejscu;
  • wczesną identyfikację sytuacji kryzysowych dla pracodawców i pracowników wynikających z wojny w celu szukania wspólnych rozwiązań zaradczych;
  • identyfikację wyzwań związanych z zatrudnianiem określnych kategorii uchodźców;
  • identyfikację wyzwań związanych z dostępem do określonych usług społecznych.

Członkowie Zespołu wstępnie wyrazili poparcie dla tej inicjatywy i uznali za zasadne ustanowienia takiego mechanizmu ukierunkowanego dialogu. W dalszym kroku sprawa zostanie skierowana do decyzji Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

Następnie Błażej Mądrzycki przedstawił wstępną informację na temat ekspertyzy w sprawie praktyki układów zbiorowych pracy w Polsce. Kolejne spotkanie w tym zakresie odbędzie się po przedstawieniu przez wykonawcę finalnej wersji ekspertyzy.

W ramach spraw różnych posiedzenia rozpatrzono następujące punkty:

  1. Informacja strony rządowej o etapie prac nad projektem ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
  2. Informacja o działalności Trójstronnych Zespołów Branżowych.

Kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego odbędzie się na przełomie czerwca i lipca br.