W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie hybrydowe Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy z udziałem m.in. Ewy Flaszyńskiej, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Krzysztofa Sadowskiego, Zastępcy Dyrektora w Departamencie Funduszy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Piotra Krasuskiego, Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Spotkaniu przewodniczyła Katarzyna Siemienkiewicz, Pracodawcy RP.

Posiedzenie poświęcone było kwestii projektu ustawy dotyczącej Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz kwestii zatrudnienia cudzoziemców.

Przedstawiciel strony pracodawców przekazał proponowane kierunki dla planowanego projektu ustawy, uwzględniającej większą kontrolę społeczną nad Funduszem Solidarnościowym, Funduszem Pracy, Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przedstawiciele strony rządowej określili Radę Dialogu Społecznego jako instytucję opiniotwórczo-doradczą i podkreślili, że RDS pełni ważną rolę przy opiniowaniu wieloletniego planu działania państwa. Zauważono ponadto, że z punktu widzenia resortu odpowiedzialnego za dystrybucję funduszy, ważne jest by proces decyzyjny w tej sprawie nie był nadmiernie przedłużany przez proces konsultacji społecznych.

W dalszej dyskusji rozmawiano nt. procesu legislacyjnego związanego z projektem ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Przedstawiciele strony rządowej z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zwrócili uwagę, że pobyt cudzoziemców na terenie Polski jest zależny od regulacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Następnie strona pracodawców przedstawiła stanowisko w sprawie osób młodocianych w dualnym kształceniu zawodowym w rzemiośle. Zaproponowano ujednolicenie przepisów dla młodocianych pracowników. Zapowiedziano procedowanie stanowiska Podzespołu w tej sprawie.

Strona pracodawców przekazała również informację dotyczącą raportu dotyczącego aktywności kobiet na rynku pracy w obliczu pandemii wywołanej COVID-19.