W dniu 25 września 2023 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. międzynarodowych RDS, któremu przewodniczył Janusz Pietkiewicz (Pracodawcy RP). Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli MRiPS, MSZ, Kancelarii Prezydenta RP, członków Zespołu oraz pozostałych zaproszonych gości i ekspertów.

Obrady Zespołu skupiły głownie na omówieniu 111. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie, która odbyła się w dniach 5-16 czerwca 2023 r., z udziałem polskiej trójstronnej delegacji. Przedstawicielka MRiPS poinformowała o przyjęciu przez Konferencję:

  • zalecenia dotyczącego przygotowania zawodowego;
  • programu i budżetu MOP na lata 2024-2025;
  • konwencji i zalecenia dotyczących częściowej rewizji 15 międzynarodowych instrumentów pracy w związku z rewizją Deklaracji dot. fundamentalnych zasad i praw w pracy i uznaniem bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy za prawo fundamentalne.

Ponadto przekazała informację nt. przyjęcia rezolucji dotyczącej działań na mocy art. 33 Konstytucji MOP, mających na celu zapewnienie przestrzegania przez rząd Białorusi zaleceń Komisji Śledczej. Przekazano również informację, że trójstronni członkowie MOP są wezwani do dokonania przeglądu stosunków, jakie mogą mieć z rządem Białorusi, w celu podjęcia odpowiednich środków uniemożliwiających rządowi w Mińsku wykorzystanie takich stosunków do naruszania praw związkowych. Specjalne środki na podstawie art. 33 zostały zastosowane dopiero po raz drugi w ponad stuletniej historii MOP. Następnie przedstawiono informacje w kwestii sporu dotyczącego interpretacji Konwencji nr 87 dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych z 1947 r. w kontekście prawa do strajku. Strona związkowa poprosiła również stronę rządową o dokonanie analizy przyczyn niedostatecznego wdrożenia dyrektywy ramowej BHP i opracowanie polityk zmierzających do umożliwienia pracownikom efektywnego udziału w tworzeniu zasad bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy na terenie przedsiębiorstw, jak i poza nim, w tym zwrócenie uwagi na praktyki łamania prawa pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych i utrudniania działalności zakładowych organizacji związkowych, w tym społecznej inspekcji pracy.

Delegaci po stronie społecznej, którzy uczestniczyli w pracach MKP, przedstawili swoją ocenę i opinię nt. rezultatów prac obrad Konferencji MOP.

W następnej części posiedzenia Zespołu przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedstawili informację nt. ostatniego Szczytu Inicjatywy Trójmorza, który odbył się w Bukareszcie w dniach 6-7 września br.

Na zakończenie przedstawiciel NSZZ „Solidarność”, członek EKES, zaprezentował informację nt. priorytetów prezydencji Hiszpanii w Radzie UE (druga połowa 2023 r.) oraz przedstawił priorytety prezydencji Belgii (pierwsza połowa 2024 r.).