W dniu 6 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS z udziałem Sebastiana Gajewskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Nagel, BCC.

Podczas posiedzenia szczegółowo omówiono wniosek Konfederacji Teatrów Muzycznych i Operowych oraz Wniosek Federacji Związków Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki w kwestii emerytur pomostowych i przywrócenia prawa do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę grup zawodowych obejmujących tancerzy, solistów wokalnych i muzyków różnych grup instrumentalnych. Następnie omówiono kwestię uchwały WRDS w Gdańsku z 25.01.2024 r. w sprawie poparcia apelu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w kwestii różnej interpretacji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz ZUS, dotyczący nieprawidłowości w związku z brakiem możliwości skorzystania przez część firm z prawa do preferencyjnej składki ZUS w ramach programu Mały ZUS Plus. W dalszej kolejności omówiono Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec poselskiego (Klubu Parlamentarnego Lewicy) projektu ustawy: o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej. Następnie Sebastian Gajewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawił informacje dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Wywiązała się dyskusja dotycząca wpływu rozporządzenia dla górnictwa i przemysłu wydobywczego. Na końcu posiedzenia omówiono szczegółowo wniosek Pracowników Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego o wyrażenie opinii i zajęcie stanowiska w sprawie wdrożenia do polskiego porządku prawnego Konwencji o Pracy na Morzu (MLC, 2006) w zakresie zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy. Zespół postanowił przygotować stanowisko popierające wniosek w przedmiotowej sprawie.

Posiedzenie ZP ds. ubezpieczeń społecznychPosiedzenie ZP ds. ubezpieczeń społecznychPosiedzenie ZP ds. ubezpieczeń społecznych