W dniu 24 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przewodniczącej Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Przemysłu, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członków Zespołu, zaproszonych gości oraz ekspertów. Obradom Przewodniczył Jakub Bińkowski (ZPP).

W pierwszej części posiedzenia poruszono temat przyszłości systemu kaucyjnego w Polsce. Strona społeczna dostrzegając powagę przedmiotowego zagadnienia podjęła decyzję o prolongacie pogłębionej debaty, dotykającej swym zakresem tematu systemu kaucyjnego, w nieodległym czasie. Następnie, w trakcie obrad, niektóre z organizacji społecznych wyeksponowały swoje poglądy wobec zmian, które niesie za sobą Europejski Zielony Ład. W wypowiedziach położono dużą wagę na możliwe rezultaty nowej polityki dla jednej z gałęzi gospodarczych – polskiego przemysłu. Wobec istoty podniesionych argumentów, strona pracowników, wraz ze stroną pracodawców osiągnęły konsensus wobec konieczności prowadzenia dalszej debaty w tym zakresie, w obecności szerokiego grona eksperckiego. Kwestia Europejskiego Zielonego Ładu ma zostać ponownie włączona do jednego z programów obrad posiedzenia Zespołu.

Posiedzenie ZP ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, w dniu 24 kwietnia 2024 r.Posiedzenie ZP ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, w dniu 24 kwietnia 2024 r.Posiedzenie ZP ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, w dniu 24 kwietnia 2024 r.Posiedzenie ZP ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, w dniu 24 kwietnia 2024 r.