W dniu 12 czerwca 2024 r. odbyło się w formie hybrydowej, posiedzenie Podzespołu ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Samorządów Zawodowych, członków Podzespołu, zaproszonych gości oraz ekspertów. Obradom Przewodniczył Paweł Łangowski (Pracodawcy RP).

Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:

  1. Stan kadr w ochronie zdrowia - dostępność kadry medycznej i niemedycznej w stosunku do potrzeb systemu, poziom wynagrodzeń, planowane zmiany w ścieżce kształcenia poszczególnych zawodów medycznych, efektywna alokacja kompetencji poszczególnych zawodów medycznych.
  2. Realizacja Uchwały nr 98 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Rekomendacji wypracowanych przez doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS dla Rady Dialogu Społecznego w okresie: luty 2021 r. - lipiec 2021 r.
  3. Sprawy różne.

W trakcie debaty podniesiono zagadnienia związane z dostępem do usług służby zdrowia oraz pogłębiono zagadnienia związane z edukacją młodych lekarzy. Poruszono również temat specjalizacji lekarzy. Ustalono, że punkt drugi porządku obrad zostanie przełożony na jedno z przyszłych posiedzeń Podzespołu.