W dniu 24 czerwca 2024 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, członków Zespołu, zaproszonych gości oraz ekspertów. Obradom Przewodniczył Leszek Miętek (OPZZ).

W pierwszej części posiedzenia przedstawiciel Ministerstwa Finansów wygłosił informacje dotyczące założeń projektu budżetu państwa na rok 2025 oraz propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2025. Jednocześnie przedstawił informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025. Partnerzy społeczni omówili przedstawione zagadnienia. W trakcie dyskusji podjęli decyzję, dotyczącą podjęcia próby wypracowania, wspólnego stanowiska strony społecznej Zespołu w sprawie wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

W drugiej części posiedzenia przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłożyła informację dot. propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. jak również propozycję dot. wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w roku 2025. Strona pracodawców i strona pracowników po dogłębnej analizie i dyskusji nie zajęła wspólnego stanowiska w powyższej sprawie. Kwestia dot. wskaźnika waloryzacji emeryt i rent zostanie pogłębiona podczas kolejnego posiedzenia Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w dniu 03 lipca br.

Posiedzenie ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, 24.06.2024 r. Posiedzenie ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, 24.06.2024 r. Posiedzenie ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, 24.06.2024 r. Posiedzenie ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, 24.06.2024 r.